EGV

ผู้ที่เกิดวันอังคาร ชื่อ เลิศพิพัฒน์

เลขกำลัง = 60
เป็นเลขแห่งศิลป์และความเพ้อฝัน บุคคลที่ตกอยู่ใต้อิทธิพลเลข 60 มักจะล่องลอย อยู่ในโลกแห่งความฝันมากกว่าจะอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง มีส่วนโน้มเอียงไปในทางวิญญาณ และโลกของโอปปาติกะเป็นคนรักความสวยงาม อารมณ์ประณีต ละเมียดละไมชอบความเป็นอยู่อย่างโอ่อ่าและเพ้อฝัน ด้วยอิทธิพลของดาวศุกร์ 6

อายุ =   ฒ
ชีวิตความเป็นอยู่เจริญก้าวหน้า การดำเนินชีวิตจะพบแต่สุข จิตใจสุขสดชื้นแจ่มใส สุขภาพอนามัยดี ร่างกายแข็งแรง เป็นผู้มีอายุมั่นขวัญยืน

เดช =   น
มีอำนาจเหนือศัตรู ผู้คนคร้ามเกรง มีอำนาจวาสนาสูง มีชื่อเสียงเกียรติยศในตำแหน่งหน้าที่การงาน บุคคลทั่วไปให้ความเคารพนับถือมาก

ศรี =   พ   พ
มีเสน่ห์ น่ารัก บุคคลทั่วไปรักใคร่เมตตา จะเป็นผู้มีโชคมีลาภ มีความมั่นคง ร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีสิริมงคล มีความเจริญในชีวิต

มูละ =   ล
ได้รับทรัพย์สิน มรดก อันตกทอดมาจากบรรพบุรุษ หรือเหล่าพี่น้อง จะมีหลักแหล่งที่อยู่อาศัย มีที่ทำมาหากินเลี้ยงชีพดีมาก

อุตสาหะ =   ศ
เป็นผู้ที่มีความสามารถในการต่อสู้กับอุปสรรคอันตรายต่างๆ อย่างทรหดอดทน จนได้ผลสำเร็จตามประสงค์ จะมีความขยัน มีความคิดริเริ่ม มีความมุมานะพากเพียรเป็นเลิศ

มนตรี =   เ   ิ   ิ
ผู้ใหญ่อันได้แก่ บิดา, มารดา, ญาติ, ครูอาจารย์, ผู้บังคับบัญชา คอยให้การช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา ให้การอุดหนุน, ส่งเสริมในกิจการทุกประเภท ตลอดจนทุกสิ่งที่ประสงค์

ชื่อต่ออายตนะ 6
คำนวณได้เลข 8 มีบารมีดั่งเป็นเจ้าคนนายคน เป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการ เป็นที่เคารพยำเกรงแก่ผู้คน เจ้าชะตามักต้องแบกภาระ แต่มีความสุขกาย สุขใจดี มีอำนาจวาสนา มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมาก

©Copyright ? 2004-2008 Payakorn.com All rights reserved.