Hora Payakorn
:: การยื่นขอเปลี่ยนชื่อ ::
ตาม พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ศ.2505 บุคคลสัญชาติไทยต้องมีชื่อตัวและชื่อสกุลและมีชื่อรองด้วยก็ได้
 • ชื่อตัว คือ ชื่อประจำตัวบุคคล
 • ชื่อรอง คือ ชื่อซึ่งประกอบถัดจากชื่อตัว
 • ชื่อสกุล คือ ชื่อประจำวงศ์สกุล
หลักเกณฑ์การตั้งชื่อตัวและชื่อรอง
 1. ต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย หรือพระนามของพระราชินี หรือราชทินนาม
 2. ต้องไม่เป็นคำหยาบหรือมีความหมายหยาบคาย
 3. ต้องไม่มีเจตนาในทางทุจริต
 4. ผู้ได้รับหรือเคยได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ โดยมิได้ถูกถอด จะใช้ราชทินนามตามบรรดาศักดิ์เป็น ชื่อตัวจริง ชื่อรองก็ได้
ขั้นตอน
 • ผู้ยื่นคำขอตามแบบ ช1 ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 • นายทะเบียนท้องที่ตรวจสอบคำขอกับทะเบียนบ้าน และชื่อที่ขอเปลี่ยนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
 • กรณีอนุญาตสำหรับบุคคลสัญชาติไทย นายทะเบียนท้องที่จะออกหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อรอง (แบบช.3) ให้เป็นหลักฐาน
 • กรณีบุคคลต่างด้าว นายทะเบียนท้องที่จะออกหนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อตัวของคนต่างด้าวให้ เพื่อประกอบหลักฐานการแปลงชาติ หรือคืนสัญชาติเป็นไทยเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว นายทะเบียนท้องที่ จึงออกหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรองให้เป็นหลักฐาน และเรียกเก็บค่า ธรรมเนียม 25 บาท
 • เมื่อได้รับหนังสือสำคัญแล้ว ให้ผู้ขอนำหนังสือดังกล่าวไปขอแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านและหลักฐานอื่น ๆ ให้ถูกต้อง และขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนด้วย
เอกสารประกอบการดำเนินการ
 1. สำเนาทะเบียนบ้าน
 2. บัตรประจำตัวประชาชน
 3. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (กรณีบุคคลต่างด้าว)
©Copyright ? 2004-2008 Payakorn.com All rights reserved.