Payakorn.com
ข้อคิดเห็นของบุคคลเป็นเอกสิทธิ์ และความรับผิดชอบของผู้นั้นแต่เพียงผู้เดียว ทาง websiteไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกกรณี อนึ่ง พื้นที่นี้เป็นเสมือนพื้นที่สาธารณะ บุคคลใดๆ ก็สามารถเข้ามาใช้ได้ จึงเป็นไปได้ที่จะมีผู้แอบแฝงมาเพื่อหาประโยชน์อันมิบังควร ดังนั้น
"โปรดใช้วิจารณญานในการที่จะติดต่อผู้หนึ่งผู้ใดเป็นการส่วนตัว เพื่อประโยชน์ของตัวท่าน"

  ปุจฉา วิสัชนา  Vote Up (75) Vote Down (70) เมล์กระทู้นี้ให้เพื่อน   
28846 : จากคุณ ชัยภาพัฒน์     [202.41.167.241]     14 Aug 2009 - 16:42     [4 คำตอบ]

พระเกียรติประวัติ สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร มหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)
พระเกียรติประวัติ ของ สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร มหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)
สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๔ ของกรุงรัตนโกสินทร์
วัดราชสิทธาราม(พลับ) ฝั่งธนบุรี กรุงเทพฯ
(ศูนย์กลางพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ ประจำยุครัตนโกสินทร์)

๑.ทรงเป็นพระอาจารย์ ของพระเจ้าแผ่นดิน ถึง ๔ พระองค์ (รัชกาลที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔)
๒.ทรงมีลูกศิษย์ เป็นพระสมเด็จสังฆราช ถึง ๕ พระองค์
๓.ทรงมีลูกศิษย์ เป็นสมเด็จราชาคณะ ถึง ๑๐ พระองค์

๔.ทรงเป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ พระองค์แรก ของกรุงรัตนโกสินทร์
๕.ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชที่มาจาก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ พระองค์แรก ของกรุงรัตนโกสินทร์
๖.ทรงเป็นองค์ประธานสังคายนาพระกรรมฐาน พระองค์แรก ของกรุงรัตนโกสินทร์

๗.ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราช ที่เป็นพระอริยบุคคลชั้นสูง ของกรุงรัตนโกสินทร์
๘.ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราช ที่พระอัฏฐิธาตุ พระเกสาธาตุ พระอังคารธาตุ แปรเป็นพระธาตุ

๙.ทรงเป็นพระสงฆ์ที่พระเจ้าแผ่นดิน ทรงยกให้เป็น พระสงฆ์ปาปมุต (พ้นจากบาปทั้งปวง)
พระองค์แรก ของกรุงรัตนโกสินทร์ (องค์ที่ ๒ คือ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี))

ฯลฯ--------------------------------------------------------------------------------------

ขอบพระคุณ ที่มา (คัดลอกมาบางส่วน) :
พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร มหาเถรเจ้า (สุกไก่เถื่อน)
http://www.somdechsuk.comขออภัย เนื่องจากกระทู้นี้เก่าเกินไปแล้ว

จึงขอปิด! งดการตอบกระทู้ต่อไป เนื่องจากจะทำให้ระบบโดยรวมช้าลง

หากเห็นว่ากระทู้นี้มีประโยชน์ ขอให้ท่านเปิดกระทู้ใหม่แทน

จากใจ Webmaster©Copyright ? 2004-2008 Payakorn.com All rights reserved.