Payakorn.com
ข้อคิดเห็นของบุคคลเป็นเอกสิทธิ์ และความรับผิดชอบของผู้นั้นแต่เพียงผู้เดียว ทาง websiteไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกกรณี อนึ่ง พื้นที่นี้เป็นเสมือนพื้นที่สาธารณะ บุคคลใดๆ ก็สามารถเข้ามาใช้ได้ จึงเป็นไปได้ที่จะมีผู้แอบแฝงมาเพื่อหาประโยชน์อันมิบังควร ดังนั้น
"โปรดใช้วิจารณญานในการที่จะติดต่อผู้หนึ่งผู้ใดเป็นการส่วนตัว เพื่อประโยชน์ของตัวท่าน"

  ปุจฉา วิสัชนา  Vote Up (202) Vote Down (174) เมล์กระทู้นี้ให้เพื่อน   
30272 : จากคุณ ผู้ไร้ค่า     [58.8.164.82]     29 Nov 2009 - 23:08     [348 คำตอบ]

วิธีจับดวงยาม ในสาย ๗ ตัว ๙ ฐาน ( เพื่อการพัฒนา )

...ผู้ไร้ค่า...สวัสดีครับหลักการจับดวงยาม โดยไม่ใช้ วันเดือนปีเกิด หรือข้อมูลใด ๆ เลยในการดูดวง

แต่เป็นการเรียนรู้ในสายวิชาเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน เท่านั้นครับ ( ๗ ตัว แขนงอื่นอาจนำไปต่อยอดได้อีกครับ )

หลักในการตั้งดวงอาจจะตั้งได้หลายวิธีไม่จำกัดว่าจะตั้งด้วยวิธีใด ๆ

หรือแม้แต่ จะใช้ดวงของตัวคุณ ก็ยังสามารถที่จะใช้ทายดวงของผู้อื่นยังได้เลยครับ

เพราะหัวใจที่สำคัญที่สุดคือการ จับดวงพินิจเวลาให้ละเอียดในการหาลัคนาครับ

ที่เป็นหัวใจในการดูดวงทั้งหลายหาใช่การตั้งดวงว่าสำคัญครับ

วิธีการตั้งดวงในรูปแบบต่างดังนี้ครับ....

วิธีที่ ๑. ง่ายที่สุดคือ ( ถ้าในวันนั้นดูดวงคนในจำนวนน้อย ๆ )

ให้ตั้งดวงโดยใช้ วันที่ดูเป็นวันอะไร ให้ใช้วันนั้นเป็นเลขในภพอัตตะได้เลยครับ

ให้ใช้ในเดือนไทยที่มาดูว่าเดือนอะไร ให้ใช้เลขเดือนนั้นเป็นภพตนุได้เลยครับ

ให้ใช้ปีษัตรไทย แทนเลขในภพมรณะได้เลยครับ เช่น...

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พศจิกา ๒๕๕๒ ตรงกับ วันอาทิตย์ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือด ๑ ปี ฉลู

๑---๒---๓---๔---๕---๖---๗
๑---๒---๓---๔---๕---๖---๗
๒---๓---๔---๕---๖---๗---๑
-------------------------------
๔--๗--๑๐--๑๓--๑๖--๑๙--๑๕

.......ปล.วิธีนี้ พอใช้ได้ในการตั้งดวงถ้าในวันนั้นใช้ดูในจำนวนคนที่ยังไม่มากครับ

วิธีที่ ๒.เป็นวิธีที่ลงตัวที่สุดที่จะใช้ทายได้ในทุก ๆ รายละเอียดครับ

ในการหาภพอัตตะที่ดีควรที่จะให้ผู้ที่จะมาดูดวงได้มีส่วนร่วมในการตั้งดวงครับ
โดยใช้ ชื่อผู้ถาม อายุผู้ถาม หรือสถานที่ที่อยู่ของผู้ถามอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ครับ

ถ้าใช้ชื่อผู้ถาม ให้เทียบกับดาวในทักษา โดยใชพยางค์แรกของชื่อเช่น.. จิดาภา ใช้ จ ในทักษาคือดาว อังคาร ๓
ถ้าใช้อายุผู้ถาม ให้ลบด้วย เลข ๗ ไปเรื่อย ๆ จนเป็นเศษที่ลบไม่ได้แล้ว เช่น...อายุ ๑๗ ลบ ๗จนเหลือเศษ จะได้ เลข ๓
ถ้าใช้ชื่อสถานที่ ให้ใช้พยางค์แรกเหมือนชื่อตัว เช่น กรุงเทพ จะได้ ก เป็นดาวจันทร์ ๒ ในทักษา

การหาในภพตนุ ให้ใช้เลขดาวของยามใหญ่ที่เข้ามาดูครับ ( ๙๐ นาที ) ว่าเป็นยามอะไรในยามนั้น ๆ ของวันนั้นครับ

การหาภพมรณะ ให้ใช้วันที่มาดูดวงว่าเป็นวันอะไร เช่น...

ชื่อ จิดาภา เป็น ดาวอังคาร เลข ๓
เข้ามาดูวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๑๔ เป็นยาม พุธ เลข ๔
วันอาทิตย์ เลข ๑
๓---๔---๕---๖---๗---๑---๒
๔---๕---๖---๗---๑---๒---๓
๑---๒---๓---๔---๕---๖---๗
---------------------------------
๘--๑๐--๑๔--๑๗--๑๓--๙--๑๒

วิธีที่ ๓. พอที่จะสะดวกและใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ดีครับ

ให้ใช้ เข็มวินาที เป็นภพอัตตะ เกิน ๗ ให้เอา ๗ลบ
ให้ใช้ เข็มนาที เป็นภพตนุ เกิน ๗ ให้เอา ๗ ลบ
ให้ใช้ เข็มชั่วโมง เป็นภพมรณะ เกิน ๗ ให้เอา ๗ ลบ เช่น...

เวลา๐๙.๑๔.๑๐วินาที
๑๐ วินาที เป็น เลข ๒
๑๔ นาทีใกล้ เลข ๓
๐๙ โมง เป็นเลข ๙ เกิน ๗ ให้ลบ ๗ จะได้เลข ๒

๒---๓---๔---๕---๖---๗---๑
๓---๔---๕---๖---๗---๑---๒
๒---๓---๔---๕---๖---๗---๑
----------------------------------
๗--๑๐--๑๓--๑๖--๑๙--๑๕--๔

วิธีที่ ๔. เป็นวิธีที่ดีที่สุดและบอกรายละเอียดที่แม่นยำโดยไม่ต้องถามผู้ดูดวงใด ๆ เลยครับ (ในเวลาหนึ่งยามใหญ่ ( ๙๐ นาที )สามารถตั้งดวงได้ ๒๑ รูปแบบดวงเลยครับ )

โดยใช้ยามซอยเป็นการตั้งดวงครับ ที่เวลายามละ ๓ นาที กับ ๔๕ วินาที ตั้งเป็นภพอัตตะ
ใช้ยามหลักในวันที่มาดูตั้งเป็น ภพตนุ ครับ
ใช้วันที่มาดูตั้งเป็น ภพมรณะ ครับ

วิธีคำนวน
ในหนึ่งยามใหญ่ มี ๙๐ นาที ให้แบ่งออกเป็น ๓ ยามย่อย ยามย่อยละ ๓๐ นาที
เป็นยามต้น ยามกลาง ยามปลาย ครับ
แล้วใช้แบ่งในยามย่อยที่ ๓๐ นาทีให้เป็น ๘ ยามก็จะได้ยามซอยที่ยามละ ๓ นาที กับ ๔๕ วินาทีครับ เช่น...
วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๑๔ น.
ยามใหญ่เป็นยาม ๑ เวลา ๐๖.๐๐ ถึง ๐๗.๓๐ น.
ยาม ๖ เวลา ๐๗.๓๑ ถึง ๐๙.๐๐ น.
ยาม ๔ เวลา ๐๙.๐๑ ถึง ๑๐.๓๐ น. แบ่งเป็นยามย่อยละ ๓๐ นาที
จะได้ช่วงยามต้นในเวลาที่ ๐๙.๐๑ ถึง ๐๙.๓๐ น.
แล้วแบ่งในช่วง ๓๐ นาทีให้เป็น ๘ ช่วงยาม ในเวลา ๐๙.๑๔ น. จะได้ช่วงยามที่ สี่ ที่เป็นยามซอย ๕ ครับ

๕---๖---๗---๑---๒---๓---๔............ยามซอย ๓ นาที ๔๕ วิเป็นยาม ๕
๔---๕---๖---๗---๑---๒---๓............ยามใหญ่เป็นยาม ๔
๑---๒---๓---๔---๕---๖---๗............วันอาทิตย์ เป็น ๑
----------------------------------
๑๐--๑๓-๑๖-๑๒--๘--๑๑--๑๔

ทั้งหมดนี้เป็นแค่บ้างตัวอย่างที่ใช้คำนวนตั้งดวงในการทายดวงโดยใช้ เวลายามที่เข้ามาดูดวงครับ

แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทายดวงดวงคือการว่างตำแหน่งตั้งทายดวงครับ

ต่อให้ใช้ดวงของใครก็ได้ครับ ไม่จำเป็นที่ต้องใช้ดวงของเจ้าของดวงก็สามารถทายได้อยู่ดีครับ

พุดง่าย ๆ คือ ดวงหนึ่งดวงใช้ทายคนได้เป็น ๑๐ ดวงเลยครับถ้าตั้งเวลายามได้ถูกต้องครับ

วิธีการตั้งดวงยามในการหาตำแหน่งที่ใช้พยากรณ์ดังนี้ครับ.........

( กำลังพิมพ์อยู่ครับรอสักครู่ครับ........)

แสดงคำตอบจำนวน 30 คำตอบสุดท้าย จากจำนวนคำตอบทั้งหมด 348 คำตอบ ( 12 หน้า )
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

61. สุดขั้ว     [125.25.248.174]     06 Dec 2009 - 17:40

เรื่องของเจ้ดตัว พื้นฐานการเตรียมการ สำหรับความรู้ ไปศึกษาต่อ ลองเข้าดู ที่กระทู้(คลิกได้เลย) ที่ wb-24369

62. สุดขั้ว     [125.25.248.174]     06 Dec 2009 - 17:43

ผมทดสอบครับ เลยนำลงเป็นน้ำจิ้มสำหรับผู้สนใจในเลข7ตัวพื้นฐาน

24369 : จากคุณ ๙ ฐาน [202.149.25.234] 13 Sep 2008 - 20:15 [604 คำตอบ]
ชุมชนคนรักเลข ๗ ตัว
--------------------------------------------------------------------------------

ชุมชนนี้เปิดขึ้นมาเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาเลข 7 ตัว
และมีไว้พูดคุยสำหรับผู้ที่สนใจ เรื่องของเลข 7 ตัวนะครับ
ผมเองก็ศึกษาความรู้จากตำราที่มีแล้วก็ กระทู้ในเว็บนี้แหละครับ
ท่านใดที่มีความสนใจ ในวิชานี้ก็ขอเชิญได้เลยนะครับ
ทั้งนี้เพราะผมอยากหาความรู้เพิ่มเติม และอยากหาเพื่อนที่สนใจศาสตร์เดียวกันด้วยครับ
...................................................................................................

แสดงคำตอบจำนวน 50 คำตอบสุดท้าย จากจำนวนคำตอบทั้งหมด 604 คำตอบ ( 13 หน้า )
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

1. i-7 [118.175.78.115] 13 Sep 2008 - 20:19

--------------------------------------------------------------------------------

ดีคับ2. ๙ ฐาน [202.149.25.241] 13 Sep 2008 - 20:24

--------------------------------------------------------------------------------

หวัดดีครับ คุณ i-73. ๙ ฐาน [202.149.25.241] 13 Sep 2008 - 20:30

--------------------------------------------------------------------------------

เรื่องเลขเจ็ดตัวนั้นผมก็จะเขียนไปเรื่อยๆก่อนนะครับ เริ่มจากพื้นฐานก่อน เนื้อหาบางส่วนนั้น ผมก็ได้จากในเว็บนี้แหละครับ บางส่วนก็ได้จากตำราที่มี
................................................................................................
เรื่องของเรือนชะตา
อัตตะ หมายถึง ตัวเจ้าชะตา อัตตะ เป็นความหมายในภาคจิตใจ ความรับรู้ ความนึกคิด สภาวะที่เกี่ยวกับตนเองตั้งแต่กรรมกำเนิด
หินะหมายถึง ความชั่วร้าย ตำหนิ ความทุกข์เข็ญ เดือดร้อน
ธนัง หมายถึง ทรัพย์สิน เงินทอง แก้วแหวนเงินทอง ของมีค่า เงินหมุนเวียนก็ได้
ปิตาหมายถึง พ่อ ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชาย เจ้านายที่เป็นผู้ชาย หัวหน้าครอบครัว
มาตา หมายถึง แม่ ผู้ใหญ่ผู้หญิง เจ้านายผู้หญิง บางที่ก็หมายถึงอารมณ์ของเจ้าชะตาด้วย
โภคา หมายถึง ที่ดิน ที่อยู่อาศัย ถิ่นฐาน อสังหาริมทรัพย์ แร่ธาตุในดิน อัญมณี หินกรวดทราย ก็ได้
มัชฌิมา หมายถึง พอประมาณ ปานกลาง คู่ชู้ บางที ก็หมายถึงช่องทาง หรือโอกาส อาจจะเป็นช่องทางทำกิน
4. ๙ ฐาน [202.149.24.129] 13 Sep 2008 - 20:34

--------------------------------------------------------------------------------

ตนุ คือเจ้าชะตา นิสัยที่แสดงออก ลักษณะ รูปทรง บุคลิกภาพ
กดุมภะ คือ ทรัพย์สินเงินทอง ตั๋วเงิน สิ่งที่ใช้แทนเงิน บางทีก็หมายถึงมรดก
สหัชชะ คือ เพื่อน การติดต่อสื่อสาร ยังเป็นการเดินทางได้ด้วย
พันธุ คือ ญาติ ครอบครัว
ปตตะ คือ เด็ก ลูก หลาน น้อง การริเริ่มโครงการใหม่ๆ รักครั้งแรกก็เรียก
อริ คือ ศัตรู คดีความ มีเรื่องมีราว
ปัตนิ คือ คู่ครอง หุ้นส่วน คู่กรณี ผู้มีส่วนได้เสียผลประโยชน์กับเจ้าชะตา
5. ๙ ฐาน [202.149.24.129] 13 Sep 2008 - 20:36

--------------------------------------------------------------------------------

มรณะ คือ การเปลี่ยนแปลง ความตาย การพลัดพราก สูญเสีย การเดินทางใกล้ๆ
สุภะ คือ เกิยรติยศยศ ชื่อเสียง ความดีงาม เครดิต การค้ำประกัน บางที่ตีความว่า เป็นโลกหน้าด้วย
กัมมะ คือ หน้าที่การงาน กรรมที่ผูกพันกันมา
ลาภะ คือ เงิน โชคลาภ
พยายะ คือ การเบียดเบียน ความพยาบาท โรคภัยไข้เจ็บ

ทาสา คือ บริวารผู้ชาย ความเหน็ดเหนื่อย เพื่อผู้อื่น
ทาสี คือ บริวารผู้หญิง เจ้าของกิจการ ความเหน็ดเหนื่อยเพื่อตัวเอง
ทาสาและทาสี มักใช้สลับกัน บางครั้ง ถ้าทายผู้หญิง ก็เป็น ทาสี ทาส า ถ้าทายผู้ชาย ก็ใช้ทาสา ทาสี
6. ๙ ฐาน [202.149.25.241] 13 Sep 2008 - 20:44

--------------------------------------------------------------------------------

เรื่องของดาว
คำกลอนที่มักใช้กันนั้น มักท่องว่า
ทายยศศักดิ์ อัครฐาน ทายอาทิตย์
ทายรูปจริตให้ทายจันทร์
ทายกล้าแรงแข็งขยัน ทายอังคาร
ทายเจรจาอ่อนหวาน ให้ทายพุธ
ทายปัญญา บริสุทธิ์ ทายพฤหัส
ทายกิเลส สมบัติ ( บางที่เป็นกำดัด ) ให้ ทายศุกร์
ทายทรหด โทษทุกข์ ให้ทายเสาร์
ทาย ลุ่มหลง มัวเมา ทายราหู
ทายพิสดาร ญาณหยั่งรู้ ให้ทายเกตุ
ทาย ภัย อาเพศ ทายมฤตยู
...................................................................................................................................................
ดาวอาทิตย์ 1 จึงมักหมายถึง ผู้นำ ผู้มียศตำแหน่ง ความโอ่อ่า
ดาวจันทร์ 2 ความเรียบร้อย นุ่มนวล มีมารยาท
ดาวอังคาร 3 ดาวแห่งความรวดเร็ว ใจกล้าท้าชน
ดาวพุธ 4 เป็นดาวแห่งการเจรจา สื่อสาร เอกสารต่างๆ
ดาวพฤหัส 5 เป็นดาวแห่งปัญญา ศีลธรรมและเหตุผล
ดาวศุกร์ 6 เป็นดาวแห่งความรักและการเงิน
ดาวเสาร์ 7 ดาวแห่งความวิตกกังวล ความอดทนอดกลั้น
63. ทวิภพเรียนอ.ผู้ไร้ค่า     [115.67.47.220]     06 Dec 2009 - 20:03

กราบสวัสดีค่ะ ...อาจารย์...
ตามมาดูและศึกษาการจับยามค่ะอาจารย์ ขอเป็นกะลังใจให้อาจารย์นะคะ และขอให้บุญกุศลในการเผยแผ่วิชาความรู้ของอาจารย์หนุนนำให้อาจารย์และครอบครัวประสบกับความสุขความเจริญค่ะ
ด้วยความเคารพรักค่ะ

64. ตุ๊ดตู่ถามอาจารย์ค่ะ     [111.84.0.250]     07 Dec 2009 - 20:46

อาจารย์....สวัสดีค่ะ
แวะมาทักทายค่ะอาจารย์ เรื่องการจับยามยังไม่ค่อยจะแตกฉานดีใจจังที่อาจารย์มาให้ความรู้กะศิษย์อีกแล้ว จะพยายามเข้าใจให้มากๆค่ะขอบคุณค่ะ
ขอให้อาจารย์....สู้...สู้....นะคะ

65. ผู้ไร้ค่า     [61.90.32.235]     09 Dec 2009 - 20:53


...ผู้ไร้ค่า...หัวข้อในวันนี้คือ การทายลักษณะรูปร่างของบุคคลรอบข้างเจ้าชาตาครับ...


ให้ใช้ยามซอยที่ ๓ นาที ๔๕ วินาที ที่ได้เข้ามาดูดวง คูณตัวเลขในภพที่ต้องการดู แล้ว ลบ ด้วย ๗ ผลเศษที่ได้

คือดาวที่ให้ผลประกอบการทายในภพนั้น ๆ ครับ เช่น...

...ต้องการดูลักษณะตัวบุคคลในเรื่องความรัก ให้นำเลขยามที่ได้ คูณ ด้วย เลขที่ตั้งอยู่ในภพ ปัตตนิ แล้ว ลบ ด้วย ๗ เหลือเศษ เท่าใด...

ก็จะเป็นตัวเลขดาวที่ช่วยขยายความในภพปัตตนิยิ่งขึ้นครับ


...ต้องการดูลักษณะตัวบุคคลในเรื่องเพื่อน และคนรอบข้างว่าเป็นอย่างไร

ให้นำเลขยามที่เข้ามาดู คูณ ด้วยเลขดาวในภพสหัชชะ แล้ว ลบด้วย ๗ ไปจนเหลือเศษ ผลที่ได้ คือความหมายดาวที่จะมาช่วยขยาย ลักษณะของเพื่อนต่าง ๆทั้งหมดนี้คือการมองถึงลักษณะตัวบุคคลรอบข้างครับ


ปล. หลักการที่อธิบายทั้งหมดนี้หาได้เป็นหลักการที่ดีที่สุด หรือถูกที่สุดนะครับ

แต่เป็นเพียงหลักการที่ตัว ผู้ไร้ค่า คิดหาและประยุกต์ใช้เท่านั้นครับ

หากมีท่านอาจารย์ท่านใดที่เมตตา ก็จงโปรดช่วย แนะนำหลักการคิดและวิธีคำนวนด้วยครับ

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัว ผู้ไร้ค่า และท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายในเวปพยากรณ์นี้ด้วยครับ


...กราบขอบพระคุณอย่างสูงครับในความเมตตา... ผู้ไร้ค่า

66. ถั่วงอกเรียกอาจารย์     [124.121.1.153]     09 Dec 2009 - 23:47

ท่านผู้ไร้ค่าครับ
เท่าที่ผมสังเกตดู แต่ละวิชา จะอ่านรูปร่างไม่เหมือนกันครับ
นั่นคือ ใช้กาลชะตาวิชาใด จะหาจุดอ่านรูปร่าง หรือรูปธรรมที่ต่างกันครับ
วิชาจักร ๗ ดาวของผม ในระดับแรก ๆ อ่านรูปร่างไม่ดีนัก
แต่หากทำเป็น จักรสนธิกาลจะอ่านได้ดีกว่า
และมักจะอ่านที่ ปิตา พันธุ ลาภะ
ส่วนอีกวิชาของผม คือ จักรนาฬิกา อ่านที่ลัคนาเลยจะดีกว่าครับ
อีกวิชา คือดวงยามอนุกรม ตัวนี้ อ่านรูปร่างเจ้าชะตา ที่อัตตะ ตนุ ครับ
อย่างมองสถานที่
ท่านตี๋ใหญ่ มองโดยใช้หลักพินิจนาฬิกา เอา ฐานปี เป็นด้านหน้า
ส่วนจักร ๗ ดาวของผม มองที่ทิศ แล้วยิงเข้ารอบตำแหน่งพันธุเป็นสำคัญ
ดังนั้น ข้อต่างของแต่ละวิชาจะมีอยู่ครับ
หน้าที่เราคือ ต้องหาให้ได้ว่าวิชานี้ อ่านรูปร่าง รูปธรรม สถานที่ จะเล่นที่มุมไหนครับ

67. ผู้ไร้ค่า     [61.90.32.235]     10 Dec 2009 - 00:05

...ธุลีดินผู้ไร้ค่าขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ถั่วงอกเรียกอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่งครับ

ทั้งในความเมตตาและข้อแนะนำชี้ช่องทางแห่งผลสำเร็จครับ
...ด้วยความเคารพอย่างสูง......ธุลีดินผู้ไร้ค่า
68. ศิษย์เคารพอาจารย์ธุลีดิน     [124.120.191.197]     10 Dec 2009 - 10:27

กราบสวัสดีท่านอาจารย์ค่ะ
พี่ขออนุญาติอาจารย์ ขอมาศึกษาวิชา 7 ตัว 9 ฐานเพิ่มนะค่ะ
แม้จะทำความเข้าใจได้บ้าง ไม่ได้บ้าง (ส่วนใหญ่จะงงซะมากกว่า เพราะข้อมูลและความรู้อันน้อยนิดเท่าหางฮึ่งของพี่) แต่ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากชมรมมาประกอบ
ไปพร้อมกับที่อาจารย์ได้เข้ามาสอนแนะนำในเว็บค่ะ คงต้องใช้ความพยายามอีกมาก ขอเป็นกำลังใจให้นะค่ะอาจารย์ และขอบุญกุศลที่อาจารย์ได้เข้ามาเผยแพร่ความรู้เป็นวิทยาทานให้กับศิษย์ทุกคน ส่งผลให้อาจารย์จงประสบความสำเร็จ ทุกประการตามที่อาจารย์ปราถนา และมีความสุขมากๆ ค่ะ
ศิษย์ท่านอาจารย์

69. ผู้ไร้ค่า     [58.11.98.84]     10 Dec 2009 - 22:38...ผู้ไร้ค่า...ขอปิดกระทู้วิธีการจับดวงยามนี้ครับ...

เนื่องด้วยเมื่อคืนนี้ ท่านหมอ กฤษฎ์ คอนเฟิร์ม ได้โทรมาหา ผู้ไร้ค่า

และได้เมตตา ถกถึงเหตุและผลของศาสตร์พยากรณ์ต่าง ๆ

จนตัว ผู้ไร้ค่า ได้เปิดโลก แห่งความคิดและความเข้าใจในศาสตร์พยากรณ์

จนเข้าใจในหัวใจหลักของศาสตร์ วิธีจับดวงกาลชาตา

หรือที่เรียกกันว่า วิชา บริเฉท ๗ ดารา แล้วครับ

เหตุที่ต้องทำการปิดกระทู้นี้เพราะว่า

สิ่งที่ได้พยายามถอดการอ่านดวง ยาม ๗ ตัวที่ผ่านมานั้น

ได้พบกับความสำเร็จแล้วครับ ว่าในแนวทางนี้ถูกต้องและใกล้เคียงจริงครับ

บทความที่คงเหลืออยู่ในกระทู้นี้ถือว่ามีความทรงคุณที่มากค่าควรแก่การศึกษาครับ

และยังเข้าใจต่อไปอีกครับว่าถ้ายิ่งจับในหลักการวิชานี้ก็จะยิ่งห่างไกลจากความถูกต้องครับ

จึงอยากที่จะทิ้งข้อคิดของหลักวิชานี้ไว้ให้ว่า...


...สูงสุดคืนต่ำสุด จนสูงสุดด้วย การไร้รูป ไร้นามครับ...


........ปล. สำหรับลูกศิษย์ของ อาจารย์ ทุก ๆ คนขอจงอย่าท้อและขอให้เพียรพยายามศึกษานะครับ

อาจารย์ ผู้ไร้ค่า นี้จะขอเป็นกำลังใจและเป็นแรงผลักดันหนุนส่งลูกศิษย์ทุก ๆ คนครับ...ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่านที่เมตตาเข้ามาอบรมสั่งสอนในวิชา

ไม่ว่าจะเป็น ท่านอาจารย์ถั่วงอกเรียกอาจารย์ ท่านอาจารย์บอล ท่านอาจารย์ดาบส ท่านอาจารย์ ๓ ตา ท่านอาจารย์เก้า ท่านอาจารย์หมอทอง ท่านอาจารย์ตี๋ใหญ่ และทุก ๆ คณาจารย์ครับ
...กราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งครับ.................ธุลีดินผู้ไร้ค่า


70. ถั่วงอกเรียกอาจารย์     [124.121.12.112]     11 Dec 2009 - 00:29

อือม์ ในที่สุด ท่านผู้ไร้ค่า ก็ได้เคล็ดลับแล้วนะครับ เพราะท่านคอนเฟิร์ม โทรฯมาคุยเอง
เคล็ดลับของวิชานี้ อยู่ในท้ายเรื่องของการ์ตูน กังฟูแพนด้าครับ

ดังนั้น ไม่ว่าจะวิชาอะไร ก็ใช้ได้ดีทั้งนั้นครับ
ช่วงนี้ ผมใช้เคล็ดนี้กับดวงยามโหราศาสตร์ ก็ได้ผลดีครับ

71. ถั่วงอกเรียกอาจารย์     [124.121.12.112]     11 Dec 2009 - 00:31

อีกนิดครับ
ทำไมเขาเรียกเราว่า หมอดู
เพราะเราต้อง "ดู" ครับ
แต่หลายท่านยังไม่เคย "ดู" เลยครับ เพราะไม่กล้า"ดู"

72. ken     [222.123.178.95]     11 Dec 2009 - 01:49

ด้วยความเคารพครับ อ.ธุลีดิน

73. น่าดีใจ     [110.164.128.238]     11 Dec 2009 - 09:58

สรุปคุณ ธุรีดินได้เคล็ดลับจากหมอกฤษ
แล้วเหรอ
ทำยังไงจะได้บ้าง ขอให้มีโอกาสแบบนี้มั้งจัง

74. ศิษย์เคารพอาจารย์ธุลีดิน     [124.120.184.176]     11 Dec 2009 - 10:55ด้วยความเคาพรอย่างยิ่งค่ะ สำหรับกำลังใจที่ท่านอาจารย์ได้มีให้กับศิษย์
ทุกๆ คน กราบขอบพระคุณอย่างสูง


75. ถั่วงอกเรียกอาจารย์     [124.121.12.112]     11 Dec 2009 - 11:56

คห. ๗๓
ท่านผู้ไร้ค่า บอกแล้วครับ ว่าได้เคล็ดอะไรมา

76. ..........     [222.123.250.241]     11 Dec 2009 - 12:15

...สูงสุดคืนต่ำสุด จนสูงสุดด้วย การไร้รูป ไร้นามครับ...

สูงสุด ด้วย การไร้รูป ไร้นาม

ไม่ยึดติด ในรูปแบบ และ หลักการ ไม่ติดในหลักวิชาใดวิชาหนึ่ง

77. ธุลีดินผู้ไร้ค่า     [58.11.98.218]     11 Dec 2009 - 20:28


...ธุลีดินผู้ไร้ค่า...ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ กฤษณ์ คอนเฟิร์ม ในความเมตตาครับ...


78. (^-^)     [222.123.181.234]     12 Dec 2009 - 20:46


79. (^-^)     [222.123.180.41]     15 Dec 2009 - 08:52


80. ดีๆ     [110.164.123.140]     23 Dec 2009 - 10:00

บทความดีๆ

81. งง งง     [124.120.15.234]     23 Dec 2009 - 10:52

จขกท. โพสต์ไว้ท่อนหนึ่ง "ได้พบกับความสำเร็จแล้วครับ ว่าในแนวทางนี้ถูกต้องและใกล้เคียงจริง ...... และยังเข้าใจต่อไปอีกครับว่าถ้ายิ่งจับในหลักการวิชานี้ก็จะยิ่งห่างไกลจากความถูกต้องครับ"

สรุปว่าแนวทางนี้ถูกต้องใกล้เคียงจริง หรือ ยิ่งห่างไกลกันแน่ครับ

ด้วยความเคารพในความกรุณา น่ะครับ

82. บอล     [222.123.167.92]     23 Dec 2009 - 10:52

จริง ครับ ที่ว่าสูงสุดคืนสู่สามัญ.............จริงๆแล้วมันไม่ได้ พิศดารอะไรหรอก หรือปกปิดซ่อนเร้นหลอกวิชา .....................การจับยามต่างๆ

ไม่ว่าจะปริเฉทของ หมอกฤษ
หรือจักร 7ดาว ของ ท่านถั่ว
หรือ มหาเวทดูดดาวของ ท่านกุ๊กๆ
หรือทุกๆวิชา

มันได้เหมือนกันหมด เพียงแต่จะถนัดกับมัน หรือเปล่า ประสบการณ์ด้วย

**เมื่อก่อน เลข 7 ตัวผม ก็เอาไอ้นั้นคูณไอ้นี่ เอาไอ้นี่คุณไอ้นั้น ให้มั่วไปหมด เคร็ดนู่นเคร็ดนี่ เสามหาพุทธะ กาลโยค เอา ใน7ตัวโยงไปเสามหาพุทธะมั่งมั่วไปหมด .......................พอผมมาอ่านหนังสือ พระอาจารย์ปราโมชน์ ปราโมชโช และอ.ศุภวรรณ พิพัฒน์วงค์กรีน .....ที่เชื่อว่าท่านจบกิจทางพุทธศาสนาแล้ว ท่านว่า(สภาวะนิพพาน เนี่ยไม่ได้อยู่ไกลเลย อยู่กับเราใกล้ๆ อยู่ต่อหน้าต่อตา ที่ท่านพุทธทาสว่ามันคือจิตว่าง แต่สมองไม่ว่างนะ จิตว่างสงัด แต่มีสติรับรู้ทุกอย่าง
ไอ้สิ่งเหล่าเนี้ยมันพื้นๆอยู่ใกล้เรา .)มันเป็นหญ้าปากคอก แต่เราว่าไอ้หญ้าปากคอกเนี่ยมันไม่อร่อย เราก็เลย ต้องเดินเข้าป่าไปหาหญ้าที่อร่อยมากิน แท้ที่จริง หญ้าที่อร่อยที่สุด คือหญ้าใกล้กับที่เรานอนนั่นเอง


**เลข 7ตัวก็เหมือนกัน 4ฐาน 5ฐาน 9ฐาน ทักษา กาลโยค 10ลัคน์ ไพ่ ราศีจักร ทักษายุค เอาให้มันเจ๋งๆซักอัน ทุกวิชามันเจ๋งในตัวของมันแล้ว **แต่เราซิ ไม่ได้เจ๋งเท่ามัน**

ปริเฉท7ดารา จักร7ดาว จักรนาฬิกา ยามที่พวกท่านคิดค้นมาแต่ล่ะท่าน ............มันเจ๋งของมันเท่ากันหมด มันมีระดับเท่าเทียมกันหมด.......แต่ท่านที่จะใช้มันซิ เจ๋งเท่ามันหรือเปล่า****

83. to...งง งง     [222.123.170.55]     23 Dec 2009 - 11:04

ท่าน ไร้ค่ากล่าวถูกแล้วครับ แนวทางนี้ถูกทาง แต่ถ้ายังมัวยึดติดรูปแบบใดแบบหนึ่ง ก็จะไปไาม่ถึงไหน เป็นที่มาของไร้รูปไร้นาม คือ จับมาใช้งานได้ทั้งนั้น ๆไม่ว่าวิชาง่าย ๆๆ พื้น ๆๆ หรือวิชายาก ๆๆ ไม่ตายตัว

84. Security times     [58.8.46.158]     23 Dec 2009 - 11:16

เรียนถามท่านผู้ไร้ค่า

หากท่านจักเมตตาสรุป วิธีการจับยามตามที่ท่านผู้ไร้ค่าได้รับคำชี้แนะมา
ว่าวิธีการใดถูกต้องและเหมาะสมที่สุดในการจับยาม เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาอ่าน
ได้นำไปใช้พัฒนาขีดความสามารถในการทำนายดวงยามในโอกาสต่อๆไปได้
ทั้งยังทำให้บทความที่ท่านนำเสนอนี้ มีความสมบูรณ์พร้อมนำไปศึกษาต่อได้อีกด้วย..
ด้วยความเคารพครับ ท่านผู้(มิ)ไร้ค่า

85. คน งง งง เองครับ     [124.120.15.234]     23 Dec 2009 - 11:18

ถ้าเป็นเช่นนั้น ไม่ตีกันหรือความหมายขัดแย้งกัน จนเหมือนกับ ขึ้นอยู่กับว่าตอนทำนาย ผู้ทำนายคิดวิชาหรือเคล็ดอะไรได้ก็ว่าไป เช่น จะอ่านแบบ 4 ฐาน อาจารย์ นภา หรือ 9 ฐาน อ.เจษฎ ก้อขึ้นอยู่กับเวลานั้นอยากอ่านแบบไหน หรือ อ่านผสมทั้ง 2 แบบในคราเดียวกัน แล้ว สมมติ ตำราหนึ่งว่าปีน้นแนวโน้มดี อีกตำราว่าปีนั้นแนวโน้มจะแย่ จะทำอย่างไรดี และมีโอกาสที่ทำนายเจ้าชะตาคนเดียวกัน สองหน ระยะห่างกันพอที่ผู้ทำนายจำที่เคยออกคำทำนายไม่ได้ จะทำนายได้ความต่างกันไปไม่มากก็น้อย

ถามเพื่อตี โจทย์นะครับ

86. ..........     [222.123.170.55]     23 Dec 2009 - 11:33

มอเตอร์ไซด์ก็ ไปถึงที่หมายได้ รถยนต์ก็ถึงที่หมายได้ แต่คงไม่มีใครควบรถยนต์กับมอเตอร์ไซด์ คราวเดียวพร้อม ๆ กัน จึงคิดว่า กาละเทศะใด ควรใช้อันไหนจึงเหมาะสม ถ้า คำถาม ทำไม เกิดขึ้นไม่รู้จบ แล้ว คงไปไม่ถึงไหน เพราะจิตไม่ตั้งมั่น จุดใหญ่ คงอยู่ที่ เวลานั่นเอง

87. ช่วยเมตตา     [118.174.40.233]     23 Dec 2009 - 11:46

อยากให้ท่าน ธุรีดินผู้มีค่ามากๆ มาเฉลยเคล็ดลับ ที่ได้มาจาก อ.กฤษณ์ ด้วยครับ เพราะอ่านปรัชญาประโยคนี้ ...สูงสุดคืนต่ำสุด จนสูงสุดด้วย การไร้รูป ไร้นามครับ... แล้วไม่เข้าใจ ขอบคุณครับ

88. คิดว่า     [58.8.221.185]     23 Dec 2009 - 12:23

สูงสุดคืนต่ำสุด จนสูงสุดด้วย การไร้รูป ไร้นาม
เราว่าคงถึงจุด ไม่มีเคร็ดลับ ไม่มีเกร็ด ไม่มีรูปแบบ จะเห็นอะไร จะจับอะไรก็ทายได้ ไม่ยึด ไม่ติด ในรูปแบบ

89. บอล 85. คน งง งง เองครับ     [117.47.55.157]     23 Dec 2009 - 19:04

ผมขออธิบาย ท่านงงนะครับ ที่ท่าน ว่า ตำราหนึ่งว่าปีน้นแนวโน้มดี อีกตำราว่าปีนั้นแนวโน้มจะแย่ จะทำอย่างไรดี

**ผมเคยเจอครับ เช่น กดุมภะ 9ฐานว่าดี แต่ ทักษาเข้าตากลางว่าเป็นกาลี แล้วไม่แย้งกันหรือ

**มันเป็นอย่างนี้จากประสบการ เงินดี แต่ทักษาดันเป็นกาลี มันดีจริงเงินได้มา แต่มันมีเสีย .......มันจะมีส่วนขยายว่าเสียเรื่องอะไร....มันมีตรงนี้ครับ

90. บอล     [117.47.55.157]     23 Dec 2009 - 19:10

...สูงสุดคืนต่ำสุด จนสูงสุดด้วย การไร้รูป ไร้นามครับ...

**ความเข้าใจผมนะ **มันหมายถึงจุดกระทบครับ เช่น เขาถามเรื่องเงิน พอดีจับ
1.ปริเฉท 7 ดารา จุดกระทบที่ถาม ไม่เกี่ยวกับเงินเลย
2.วิชา จักร 7ดาว จุดกระทบไม่ได้ตรงเงินเลย
3.วิชา จักร นาฬิกา จุดกระทบก็ไม่เข้าอีก
4.แต่ดันเข้า วิชา จักรนารายณ์ เราก็เอาจักรนารายณ์มาพยากรณ์

แต่ระบบพวกนี้องมีคอมพิวเตอร์ มีซัก 10 วิชายาม พิมพ์เวลาเข้าไป เขาถามเรื่องคู่ วิชาที่7 เข้าก็ทำนายวิชาที่ 7 ทุกวิชามีดีเท่ากันหมด

แสดงคำตอบจำนวน 30 คำตอบสุดท้าย จากจำนวนคำตอบทั้งหมด 348 คำตอบ ( 12 หน้า )
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |ขออภัย เนื่องจากกระทู้นี้เก่าเกินไปแล้ว

จึงขอปิด! งดการตอบกระทู้ต่อไป เนื่องจากจะทำให้ระบบโดยรวมช้าลง

หากเห็นว่ากระทู้นี้มีประโยชน์ ขอให้ท่านเปิดกระทู้ใหม่แทน

จากใจ Webmaster©Copyright ? 2004-2008 Payakorn.com All rights reserved.