:: โปรแกรมเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน ::

ชื่อไม่ระบุ เกิดวันที่ พ.ศ.-1[0] ไม่ระบุเวลาเกิด
ตรงกับวัน ขึ้น ค่ำ เดือน ๑ ปี

วันจรวันที่ พ.ศ.-1[0] ตรงกับวัน ขึ้น ค่ำ เดือน ๑ ปี

ฐานที่ 1
ฐานที่ 2
ตนุ
1
กฎุมภะ
2
สหัชชะ
3
พันธุ
4
ปุตตะ
5
อริ
6
ปัตนิ
7
ฐานที่ 3
มรณะ
-7
ศุภ
-6
กัมมะ
-5
ลาภะ
-4
พยายะ
-3
ทาสา
-2
ทาสี
-1
ฐานที่ 4
-8
-5
-2
1
4
7
10
ฐานที่ 5
-1
-5
-2
1
4
7
3
ฐานที่ 6
-2
-10
-4
2
1
7
6
ฐานที่ 7
-4
-6
-1
4
2
7
5
ฐานที่ 8
อาตมะ
-1
ทาสะ
4
สิทธิโชค
2
สมบัติ
7
มหาโจร
5
อุบาทว์
3
อุปถัมภ์
1
ฐานที่ 9
อัตตา
6
สักกะ
1
ญาติกา
3
ธนา
5
เคหา
7
นาวัง
2
ภริยัง
4

  ดวงชะตา กำเนิด ดวงชะตา จร  
นะระ 7
นะระ 6
นะระ 5
นะระ 4
กิตตะ 3
ปัสสวะ 2
อัมภุ 1
8
5
7
2
8
5
7
2
มหาอุจจ์
เกษตร
เกณฑ์
โยค
ราชาโชค
ประ
นิจ

:: ธนัง
สัมพันธ์กับ ทำนายว่า

สัมพันธ์กับ ทำนายว่า

สัมพันธ์กับ ทำนายว่า
:: ปิตา ตนุ
ปิตาสัมพันธ์กับตนุ ทำนายว่า เจ้าชะตาเป็นผู้เจริญรอยตามผู้เป็นบิดา จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้สูงศักดิ์ ทั้งเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณ น่าคบค้าเป็นอย่างยิ่ง เป็นที่รักของบิดา-มารดา

สัมพันธ์กับ ทำนายว่า

สัมพันธ์กับ ทำนายว่า
:: มาตา กฎุมภะ
มาตาสัมพันธ์กับกดุมภะ ทำนายว่า เจ้าชะตามีชีวิตที่มีฐานะ เพราะมารดาให้ความช่วยเหลือ เราเองก็จะเจริญก้าวหน้าตามมารดาไปด้วย

สัมพันธ์กับ ทำนายว่า

สัมพันธ์กับ ทำนายว่า